List of active policies

Name Type User consent
Regulamin korzystania z platformy e-learningowej CMKP Site policy All users

Summary

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług oraz informacji oferowanych na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej platformą e-learningową CMKP.

Zmiany w regulaminie wprowadzone w dniu 1.07.2021:

 1. W § 1 dodano dwie nowe definicje: "materiał dydaktyczny" oraz "anonimizacja".
 2. Dodano nowy paragraf §6 dot. anonimizacji materiałów dydaktycznych.
 3. Kolejne paragrafy zmieniły numerację

Full policy

Regulamin korzystania z platformy e-learningowej CMKP

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług oraz informacji oferowanych na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej platformą e-learningową CMKP.

 

§ 1

Definicje

Określenia użyte w regulaminie, pisane małą lub wielką literą, mają następujące znaczenie:

 1. Platforma e-learningowa CMKP – aplikacja informatyczna służąca do tworzenia i zarządzania procesem kształcenia.
 2. Kurs – zorganizowana część treści programowych w ramach kształcenia specjalizacyjnego lub ustawicznego doskonalenia zawodowego zgodnie z zatwierdzonym programem danej specjalizacji.
 3. Użytkownik – prowadzący kurs (wykładowca), słuchacz, kierownik naukowy, kierownik administracyjny, pracownik administracyjny, administrator.
 4. Prowadzący, kierownik naukowy, kierownik administracyjny – Użytkownik uprawniony do moderowania procesu kształcenia w ramach prowadzonego przez siebie kursu na platformie e-learningowej CMKP.
 5. Pracownik administracyjny – pracownik CMKP lub instytucji współpracującej z CMKP, uprawniony do moderowania procesu kształcenia w ramach obsługiwanych kursów.

 6. Słuchacz – uczestnik kursu, osoba posiadająca konto na platformie e-learningowej CMKP, z przydzielonym loginem i hasłem przez administratora, korzystająca z platformy e-learningowej CMKP, wykonująca zadania dydaktyczne przydzielone przez prowadzącego kurs (wykładowcę).

 7. Konto użytkownika – zbiór informacji o osobie korzystającej z platformy e-learningowej CMKP, na który składają się m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, status Użytkownika.

 8. Administrator – pracownik Działu e-Learningu CMKP odpowiedzialny za funkcjonowanie platformy e-learningowej CMKP, posiadający uprawnienia do zarządzania kontami Użytkowników, stanowiący wsparcie dla osób korzystających z platformy e-learningowej CMKP. 
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z platformy e-learningowej CMKP.
 10. CMKP – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie.
 11. Materiał dydaktyczny – wszelkie treści prezentowane przy pomocy platformy e-learningowej CMKP celem realizacji procesu kształcenia (wypowiedzi, prezentacje, slajdy, teksty, materiały, kopie, skany, fotografie itp.).
 12. Anonimizacja – usunięcie danych osobowych w całości, w sposób trwały i nieodwracalny, uniemożliwiający ich odtworzenie i uniemożliwiający zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczyły. 

 

§ 2

Informacje wstępne

 

 1. Zalogowanie się na platformie e-learningowej CMKP i korzystanie z jej zasobów wymaga zaakceptowania i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje wszystkich Użytkowników. 
 2. Platforma e-learningowa CMKP jest dostępna tylko i wyłącznie przez Internet, działa 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę, z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych oraz okresów awarii.
 3. Korzystanie z platformy e-learningowej CMKP wymaga od Użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką oraz odpowiednim oprogramowaniem, niezbędnym do udziału w kursach e-learningowych zamieszczonych na platformie e-learningowej CMKP. Wymogi techniczne niezbędne do uczestnictwa w wykładach on-line podane zostały w dokumentach: „Instrukcje dla słuchaczy” i „Instrukcje dla wykładowców”, zamieszczonych na stronie e-learning.cmkp.edu.pl.
 4. Korzystanie z platformy e-learningowej CMKP jest możliwe tylko zgodnie z przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 5. W celu uzyskania dostępu do platformy e-learningowej CMKP i korzystania z niej, Użytkownik powinien posiadać aktywny adres e-mail (w przypadku pracowników CMKP wymagany jest adres służbowy w domenie cmkp.edu.pl).

 6. Użytkownik zobowiązuje się chronić oraz nie udostępniać osobom trzecim swoich danych tj. loginu i hasła dostępu do platformy e-learningowej CMKP. 
 7. Rekomenduje się, aby hasło dostępu do platformy e-learningowej CMKP zbudowane było co najmniej z ośmiu znaków zawierających duże i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.
 8. Dla prawidłowej realizacji kursu, transmisja wykładów będzie nagrywana i udostępniana Słuchaczom (do 24 godzin od zakończenia wykładów w danym dniu kursu) na platformie e-learningowej CMKP wyłącznie do odtworzenia (bez możliwości pobrania).
 9. Użytkownicy w przypadku, gdy nie wyrażają zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie własnego wizerunku, zobowiązani są do wyłączenia/zasłonięcia kamery w platformie e-learningowej CMKP lub na urządzeniu, z którego korzystają.
 10. Niewyłączenie/niezasłonięcie kamery przez Użytkownika, umożliwiające utrwalenie wizerunku będzie traktowane przez CMKP jako dobrowolne, świadome i wyraźne działanie potwierdzające, przyzwalające na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku Użytkownika.
 11. Za sprawne funkcjonowanie platformy e-learningowej CMKP oraz jej wykorzystanie zgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiedzialny jest Dział e-Learningu. Zapewnia on obsługę Użytkowników platformy e-learningowej CMPK w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
 12. Integralną część Regulaminu stanowią „Wytyczne dotyczące prowadzenia wykładów online na platformie e-learningowej CMKP”. 

 

§ 3

Zasady użytkowania platformy e-learningowej CMKP

 

 1. Platforma e-learningowa CMKP wykorzystywana jest wyłącznie do celów edukacyjnych. Zabrania się użytkowania platformy e-learningowej CMKP w innych celach lub w sposób naruszający prawo, dobre imię CMKP oraz innych Użytkowników platformy e-learningowej CMKP.

 2. Platforma e-learningowa CMKP wykorzystuje pliki cookies czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Obsługa plików cookies przez przeglądarkę zapewnia możliwość otrzymywania raportów, monitorowania statystyk, logowania na platformie e-learningowej CMKP, zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach platformy e-learningowej CMKP), zbierania informacji o sposobie korzystania i wyświetlania spersonalizowanej treści itp. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę. 
 3. Kursy publikowane na platformie e-learningowej CMKP wymagają zatwierdzenia przez kierownika Działu e-Learningu. 
 4. Użytkownik nie może samodzielnie zmienić swoich danych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail. Gdy zaistnieje potrzeba ich modyfikacji, wysyła prośbę na adres e-mail: e-learning@cmkp.edu.pl.
 5. Administrator po stwierdzeniu nieprawidłowości naruszającej dobre imię CMKP lub innego Użytkownika ma prawo usunąć konto Użytkownika z platformy e-learningowej CMKP, bez wcześniejszej zgody Użytkownika.

 

§ 4

Ochrona praw autorskich

 

 1. Platforma e-learningowa CMKP wykorzystuje oprogramowanie open source Moodle, zgodnie z licencją GNU GPL.
 2. W ramach tworzenia nowych materiałów do kursów znajdujących się na platformie e-learningowej CMKP wolno zamieszczać gotowe materiały dydaktyczne lub ich fragmenty, pod warunkiem, że nie godzi to w interesy ich autora i nowo powstały materiał jest oryginalny.
 3. Należy podać dokładne źródło cytowanego fragmentu tekstu, dźwięku, obrazu (statycznego i dynamicznego), filmu itp. 
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

 

§ 5

Zasady postępowania

 

 1. Użytkownika obowiązuje przestrzeganie netykiety oraz zakaz zamieszczania na platformie e-learningowej CMKP informacji, które powodują naruszanie prawa polskiego. 
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści i zobowiązuje się do niezamieszczania treści, które:

1)      obrażają lub zniesławiają osoby trzecie, instytucje lub inne podmioty,

2)      zawierają elementy obsceniczne lub pornograficzne,

3)      stanowią reklamę lub inną formę działalności komercyjnej,

4)      związane są z działalnością polityczną lub/i stanowią promocję poglądów politycznych,  

5)      zawierają wirusy lub inne szkodliwe programy,

6)      zawierają nieprawdziwe lub mające na celu wprowadzenie w błąd odbiorców

7)      treści, w których omawia się lub nakłania do popełnienia przestępstwa. 

 1. Użytkownik, akceptując Regulamin, zobowiązuje się do: 

1)      przestrzegania zasad, o których mowa w niniejszym paragrafie,

2)      nieużywania platformy e-learningowej CMKP w sposób mogący uszkodzić lub w określony sposób utrudnić korzystanie z platformy e-learningowej CMKP, serwera lub sieci z którymi platforma e-learningowa CMKP jest połączona, 

3)      niepodejmowania prób wejścia na strony lub zdobycia dostępu do treści, do których nie uzyskał dostępu (poprzez m.in. kwalifikację na kurs, pisemną zgodę kierownika naukowego lub w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi). 

 1. Niedopuszczalne jest nagrywanie transmisji kursu przez innych Użytkowników niż Administrator. Nieuprawnieni do nagrywania Użytkownicy ponoszą pełną, indywidualną odpowiedzialność w przypadku nagrania i rozpowszechniania nagrań z transmisji kursów, w szczególności, że nagranie transmisji może stanowić naruszenie ochrony danych osobowych, może także naruszać przepisy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego, a zwłaszcza w zakresie ochrony wizerunku, dóbr osobistych i praw autorskich. 
 2. CMKP zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączania dostępu do platformy e-learningowej CMKP dla Użytkownika, który korzysta z niej w sposób niezgodny z Regulaminem.  

 

§ 6

Anonimizacja materiałów dydaktycznych - ochrona danych osobowych

 

1.      Prowadzący i Autor/Autorzy materiałów dydaktycznych zobowiązany jest/zobowiązani są do ochrony danych osobowych osób fizycznych, wykorzystywanych w materiałach dydaktycznych, w myśl obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

2.      Materiały dydaktyczne nie mogą zawierać danych osobowych osób fizycznych, których dane zostały w nich wykorzystane, z wyłączeniem danych osobowych osób fizycznych, które posiadają prawa do materiałów dydaktycznych w myśl przepisów prawa autorskiego (Prowadzący i Autor/Autorzy).

3.      Za dane osobowe uznaje się wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4.      Wszelkie dane osobowe zawarte w materiałach dydaktycznych, w tym dokumentacja medyczna oraz wizerunek i znaki szczególne (np. blizny, znamiona, tatuaże) osób fizycznych muszą zostać poddane przez Prowadzącego i Autora/Autorów procesowi skutecznej anonimizacji tj. należy usunąć dane osobowe w całości, w sposób trwały i nieodwracalny, uniemożliwiający ich odtworzenie i uniemożliwiający zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczyły.

5.      Dane poprawnie zanonimizowane, to np. mężczyzna, ur. 1975 r. pacjent Kliniki „nazwa”, mieszkaniec Mazowsza, z jednostką chorobową „nazwa” – taki zakres przykładowych danych uniemożliwia zidentyfikowanie osoby, której dane dotyczą, bez posiadania większej ilości danych.

6.      Proces anonimizacji winien zostać objęty takimi środkami zabezpieczającymi, które uniemożliwią także zidentyfikowanie lub możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej także przy użyciu dodatkowych informacji.

7.      Za nieskuteczną anonimizację uznaje się także w szczególności ujawnianie dodatkowych informacji w postaci: wizerunku, blizn, tatuaży, znamion, znaków szczególnych, numerów historii choroby, numerów ewidencyjnych pacjenta, numerów wyników badania oraz innych identyfikatorów literowo-liczbowych stosowanych do celów ewidencyjnych przez podmioty lecznicze i medyczne.

8.      Materiały dydaktyczne, mogą zawierać tylko i wyłącznie takie dane medyczne, kliniczne i naukowe (np. płeć, wiek, opis choroby, metody leczenia, skutki i efekty), które są adekwatne i stosowne do przedstawienia przedmiotu prezentacji z zastrzeżeniem ust. 2.

9.      Prowadzący i Autor/Autorzy ponosi/ponoszą wszelką odpowiedzialność za szkody spowodowane treścią materiałów dydaktycznych, w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z RODO oraz w związku z niedochowaniem tajemnicy zawodowej (np. medycznej, lekarskiej, aptekarskiej, psychiatrycznej, psychologicznej, służby medycyny pracy, przeszczepów, dawcy krwi).

10.  W sytuacji gdy materiał dydaktyczny, ze względu na wartość merytoryczną i dydaktyczną winien zawierać dane osobowe np. wizerunek pacjenta, to Prowadzący i Autor/Autorzy zobowiązany jest/zobowiązani są do wykazania i udokumentowania spełnienia obowiązków z obowiązujących przepisów prawa, tj. poinformowania o celu wykonania fotografii i zgody na jej wykonanie osoby, której dane dotyczą oraz rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych w celach dydaktycznych przez CMKP lub przez Prowadzącego o Autora/Autorów materiału dydaktycznego.

11.  Udokumentowana zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w ust. 10, winna spełniać wszelkie przesłanki określone w obowiązujących przepisach prawa, np. wykonanie fotografii z wizerunkiem, m. in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz RODO. 

12.  CMKP zastrzega sobie prawo dokonywania analizy materiałów dydaktycznych, z punktu widzenia przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku wystąpienia wątpliwości zasięga opinii właściwej jednostki organizacyjnej CMKP w zakresie spraw ochrony danych osobowych.

13.  CMKP zastrzega sobie prawo wykonania anonimizacji danych osobowych lub odmowy publikacji materiału dydaktycznego, w sytuacji gdy zostanie stwierdzone podejrzenie naruszenia przepisów prawa.

14.  W przypadku wątpliwości w zakresie anonimizacji danych osobowych

w materiałach dydaktycznych istnieje możliwość kontaktu z Inspektorem ochrony danych CMKP, pod adresem e-mail: iod@cmkp.edu.pl.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO” informujemy, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące:

 1. Administrator danych osobowych

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa, tel. 22 5693 700, informuje, że jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą e-mail: iod@cmkp.edu.pl; telefon: 22 5601 004 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

3.      Cele i podstawy przetwarzania

  1. Przetwarzanie Pani/Pana danych – Użytkowników platformy

   e-learningowej CMKP, w celu realizacji procesu kształcenia specjalizacyjnego lub ustawicznego doskonalenia zawodowego

   z wykorzystaniem nowoczesnych metod audiowizualnych, środków multimedialnych, symulacji medycznej i technologii informatycznych:

   1. w zakresie imion, nazwiska, stopni i tytułów naukowych, adresu

    e-mail odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa – ustawa z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz Statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 189 Rady Naukowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz w celu ochrony Pani/Pan żywotnych interesów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c, lit. d RODO);

   2. w zakresie wizerunku utrwalonego podczas nagrania transmisji kursu odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody, wyrażonej działaniem potwierdzającym, tj. włączeniem kamery (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych w zakresie głosu Słuchacza utrwalonego podczas nagrania transmisji kursu odbywa się na podstawie Pani/Pana dobrowolnej, świadomej i wyraźnej zgody, wyrażonej działaniem potwierdzającym, tj. włączeniem mikrofonu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a w zakresie głosu Prowadzącego kurs (Wykładowcy) odbywa się na podstawie przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja procesu kształcenia specjalizacyjnego lub ustawicznego doskonalenia zawodowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione instytucjom naukowo-dydaktycznym oraz podmiotom leczniczym, które współpracują z nami w organizacji kształcenia podyplomowego, a także mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym, które świadczą nam usługi prawnicze, wspierają nas systemami teleinformatycznymi oraz dostarczają nam i obsługują nasze systemy informatyczne oraz oprogramowanie wykorzystywane do właściwej realizacji zadań Administratora. W przypadku zaistniałej konieczności Pani/Pana dane osobowe mogą zostać  także udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5.      Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednakże w przypadku prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego lub ustawicznego doskonalenia zawodowego w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z wykorzystaniem nowoczesnych metod audiowizualnych, środków multimedialnych, symulacji medycznej i technologii informatycznych, dane (adres e-mail, imię, nazwisko, login, utrwalony wizerunek) dla prawidłowej funkcjonalności usługi mogą zostać przekazane do podmiotu poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, świadczącego dla Administratora taką usługę. Przekazanie danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbędzie w oparciu o standardowe klauzule ochrony przyjęte przez Komisję Europejską.

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane pozyskane w celu realizacji procesu kształcenia specjalizacyjnego lub ustawicznego doskonalenia zawodowego w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt III niniejszej Informacji. Następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przechowywanie będzie zgodne z Instrukcją Kancelaryjną CMKP opracowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7.      Pani/Pana prawa:

Przysługuje Pani/Panu:

  1. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskanie dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia Pani/Pana danych osobowych – żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki Administratora wynikające z obowiązującego prawa;
  4. prawo do  ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m. in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych – otrzymania zgodnie z art. 20 RODO od Administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO;
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych zgodnie z art. 77 RODO;

   W celu skorzystania z ww. praw należy skierować żądanie do Administratora Danych Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych - dane kontaktowe wskazano w pkt I lub II niniejszej informacji. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień Administrator będzie musiał się upewnić, że Pani/Pan ma powyższe prawo, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować. 

 1. Podanie danych:

Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie w zakresie imion, nazwiska, adresu e-mail jest konieczne do utworzenia konta Użytkownika na platformie e-learningowej CMKP oraz realizacji procesu kształcenia specjalizacyjnego lub ustawicznego doskonalenia zawodowego, a w zakresie przetwarzania Pani/Pana wizerunku jest dobrowolne. Przetwarzanie głosu Prowadzącego kurs (Wykładowcy) jest konieczne dla przekazania wiedzy i prawidłowej realizacji ww. procesu, a przetwarzanie głosu Słuchacza jest dobrowolne.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:

  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

§ 8

Pomoc techniczna

 

Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystaniem platformy e-learningowej CMKP na adres: e-learning@cmkp.edu.pl

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 

 1. Dział e-Learningu prowadzi szkolenia z obsługi systemu Moodle, obsługi platform ClickMeeting i Zoom oraz wspiera wykładowców przygotowujących materiały dydaktyczne i prowadzących zajęcia  na platformie e-learningowej CMKP.
 2. CMKP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 
 3. W sprawach, których nie określa jednoznacznie niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu kursów szkoleniowych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 127/2020 Dyrektora CMKP z dnia 9 września 2020 r., ustawy z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619), przepisów wykonawczych do niniejszej ustawy oraz inne przepisy prawa.